x 문제 피드백

광둥어:澳大利亞 영어:Australia
홈유니폼

원정유니폼
설립시간:1961-1-1 수용인원:
나라지역: 홈구장:
도시: 구단가치:

본시즌승점

 • 전부
 • HT
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0
  홈성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0
  홈성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

본시즌핸디캡

 • 전부
 • HT
 • 경기 High Odds Draw Odds Low Odds Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  홈성적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  원정성적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • 경기 High Odds Draw Odds Low Odds Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  홈성적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  원정성적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • 이전경기
 • 미래일정
 • 호주플레이어
 • 이적기록
호주이적기록
호주선수IN ()
시간 플레이어 이적료 포지션 From Type
호주선수OUT ()
시간 플레이어 이적료 포지션 To Type

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2018-03-18 06:49