x 문제 피드백

광둥어:韋格堡貝克 영어:Wegberg-Beeck
홈유니폼

원정유니폼
설립시간: 수용인원:
나라지역: 홈구장:
도시: 구단가치:

본시즌승점

 • 전부
 • HT
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 22 4 6 12 18.2% 27.3% 54.5% 24 50 -26 1.09 2.27 18 83
  홈성적 11 2 3 6 18.2% 27.3% 54.5% 12 18 -6 1.09 1.64 9 80
  원정성적 11 2 3 6 18.2% 27.3% 54.5% 12 32 -20 1.09 2.91 9 76
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 22 3 9 10 13.6% 40.9% 45.5% 8 21 -13 0.36 0.95 18 85
  홈성적 11 2 4 5 18.2% 36.4% 45.5% 4 8 -4 0.36 0.73 10 78
  원정성적 11 1 5 5 9.1% 45.5% 45.5% 4 13 -9 0.36 1.18 8 85

본시즌핸디캡

 • 전부
 • HT
 • 경기 Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 19 10 0 1 0 8 1 52.63% 5.26% 42.11%
  홈성적 9 5 0 1 0 3 1 55.56% 11.11% 33.33%
  원정성적 10 5 0 0 0 5 0 50% 0% 50%
 • 경기 Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 19 9 4 1 1 9 -1 47.37% 5.26% 47.37%
  홈성적 9 4 2 1 0 4 -1 44.44% 11.11% 44.44%
  원정성적 10 5 2 0 1 5 0 50% 0% 50%

본시즌O/U트렌드

 • 전부
 • HT
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 19 8 4 7 42.1% 21.1% 36.8% 7 15
  홈성적 9 4 2 3 44.4% 22.2% 33.3% 3 8
  원정성적 10 4 2 4 40% 20% 40% 4 7
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 19 8 1 10 42.1% 5.3% 52.6% 18 4
  홈성적 9 2 1 6 22.2% 11.1% 66.7% 9 2
  원정성적 10 6 0 4 60% 0% 40% 9 2
 • 이전경기
 • 미래일정
Wegberg-Beeck이적기록
Wegberg-Beeck선수IN ()
시간 플레이어 이적료 포지션 From Type
Wegberg-Beeck선수OUT ()
시간 플레이어 이적료 포지션 To Type

Wegberg-Beeck 2017-2018시즌 GER Reg순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 22 4 6 12 18.2% 27.3% 54.5% 24 50 -26 1.09 2.27 18 83
  홈성적 11 2 3 6 18.2% 27.3% 54.5% 12 18 -6 1.09 1.64 9 80
  원정성적 11 2 3 6 18.2% 27.3% 54.5% 12 32 -20 1.09 2.91 9 76

Wegberg-Beeck 2015-2016시즌 GER Reg순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 36 4 4 28 11.1% 11.1% 77.8% 30 96 -66 0.83 2.67 16 89
  홈성적 18 3 4 11 16.7% 22.2% 61.1% 20 42 -22 1.11 2.33 13 88
  원정성적 18 1 0 17 5.6% 0% 94.4% 10 54 -44 0.56 3.00 3 93

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2018-03-22 15:22