x 문제 피드백

광둥어:匈牙利女足 영어:Hungary (w)
홈유니폼

원정유니폼
설립시간: 수용인원:
나라지역: 홈구장:
도시: 구단가치:

본시즌승점

 • 전부
 • HT
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 0 1 3 0% 25% 75% 3 14 -11 0.75 3.50 1 41
  홈성적 3 0 1 2 0% 33.3% 66.7% 3 9 -6 1.00 3.00 1 34
  원정성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 5 -5 0.00 5.00 0 40
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 0 2 2 0% 50% 50% 1 6 -5 0.25 1.50 2 39
  홈성적 3 0 2 1 0% 66.7% 33.3% 1 2 -1 0.33 0.67 2 27
  원정성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 4 -4 0.00 4.00 0 0

본시즌핸디캡

 • 전부
 • HT
 • 경기 High Odds Draw Odds Low Odds Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 4 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 0% 0% 50%
  홈성적 3 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 33.33%
  원정성적 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 100%
 • 경기 High Odds Draw Odds Low Odds Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 4 0 1 0 0 0 0 1 1 -1 0% 0% 25%
  홈성적 3 0 1 0 0 0 0 1 1 -1 0% 0% 33.33%
  원정성적 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

본시즌O/U트렌드

 • 전부
 • HT
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 2 2 0 0 100% 0% 0% 1 3
  홈성적 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 2
  원정성적 1 1 0 0 100% 0% 0% 0 1
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 2 2
  홈성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 2 1
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
 • 이전경기
 • 미래일정
 • 플레이어
 • 이적기록
 • 유니폼 플레이어 국적 포지션 생년월일 Value
이적기록 
선수IN
시간 플레이어 이적료 포지션 From Type
선수OUT
시간 플레이어 이적료 포지션 To Type

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2018-01-04 13:07