x 문제 피드백

광둥어:蘇格蘭女足 영어:Scotland (w)
홈유니폼

원정유니폼
설립시간: 수용인원:
나라지역: 홈구장:
도시: 구단가치:

본시즌승점

 • 전부
 • HT
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 3 -3 0.00 1.50 1 110
  홈성적 1 0 1 0 0% 100% 0% 0 0 0 0.00 0.00 1 0
  원정성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 3 -3 0.00 3.00 0 0
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 2 -2 0.00 1.00 1 0
  홈성적 1 0 1 0 0% 100% 0% 0 0 0 0.00 0.00 1 0
  원정성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 2.00 0 0

본시즌핸디캡

 • 전부
 • HT
 • 경기 High Odds Draw Odds Low Odds Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 2 0 1 1 0 0 1 0 1 -2 0% 50% 50%
  홈성적 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 0% 100% 0%
  원정성적 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 100%
 • 경기 High Odds Draw Odds Low Odds Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 2 0 2 0 0 0 1 0 1 -2 0% 50% 50%
  홈성적 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 0% 100% 0%
  원정성적 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 100%

본시즌O/U트렌드

 • 전부
 • HT
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 1
  홈성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 0
  원정성적 1 1 0 0 100% 0% 0% 0 1
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 2 0
  홈성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 0
  원정성적 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0
 • 이전경기
 • 미래일정
 • Scotland (w)플레이어
 • 이적기록
 • 유니폼 플레이어 국적 포지션 생년월일 Value
Scotland (w)이적기록
Scotland (w)선수IN ()
시간 플레이어 이적료 포지션 From Type
Scotland (w)선수OUT ()
시간 플레이어 이적료 포지션 To Type

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2018-02-22 17:43