x 문제 피드백

광둥어:FC克魯帕 영어:FK Krupa
홈유니폼

원정유니폼
설립시간: 수용인원:
나라지역: 홈구장:
도시: 구단가치:

본시즌승점

 • 전부
 • HT
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 0 3 1 0% 75% 25% 1 2 -1 0.25 0.50 3 10
  홈성적 1 0 1 0 0% 100% 0% 0 0 0 0.00 0.00 1 9
  원정성적 3 0 2 1 0% 66.7% 33.3% 1 2 -1 0.33 0.67 2 8
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 0 3 1 0% 75% 25% 0 1 -1 0.00 0.25 3 0
  홈성적 1 0 1 0 0% 100% 0% 0 0 0 0.00 0.00 1 0
  원정성적 3 0 2 1 0% 66.7% 33.3% 0 1 -1 0.00 0.33 2 0

본시즌핸디캡

 • 전부
 • HT
 • 경기 Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  홈성적 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  원정성적 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • 경기 Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  홈성적 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  원정성적 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

본시즌O/U트렌드

 • 전부
 • HT
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 4 0
  홈성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 0
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 3 0
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 4 0
  홈성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 0
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 3 0
 • 이전경기
 • 미래일정
 • 플레이어
 • 이적기록
 • 유니폼 플레이어 국적 포지션 생년월일 Value
이적기록 
선수IN
시간 플레이어 이적료 포지션 From Type
선수OUT
시간 플레이어 이적료 포지션 To Type
순위 플레이어 국적 총 골인수 득점/승 득점/무 득점/패 옐로우 카드 레드카드

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2017-08-14 18:00