x 문제 피드백

광둥어:高瑪希亞 영어:Gor Mahia
홈유니폼

원정유니폼
설립시간: 수용인원:
나라지역: 홈구장:
도시: 구단가치:

본시즌승점

 • 전부
 • HT
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 6 2 4 2.00 0.67 6 770
  홈성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 3 2 1 1.50 1.00 3 0
  원정성적 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 0 3 3.00 0.00 3 0
 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 3 1 2 0 33.3% 66.7% 0% 2 1 1 0.67 0.33 5 0
  홈성적 2 1 1 0 50% 50% 0% 2 1 1 1.00 0.50 4 0
  원정성적 1 0 1 0 0% 100% 0% 0 0 0 0.00 0.00 1 0

본시즌핸디캡

 • 전부
 • HT
 • 경기 Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  홈성적 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  원정성적 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • 경기 Win Odds Win1/2 Draw Odds Loss1/2 Loss Odds Net 승률 무률 패률
  총성적 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  홈성적 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  원정성적 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

본시즌O/U트렌드

 • 전부
 • HT
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 2
  홈성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 1
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
 • 경기 Over Draw Odds Under Over rate Draw rate Under rate Under 2.5 Over 2.5
  총성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 3 0
  홈성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 2 0
  원정성적 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 0
 • 이전경기
 • 미래일정
 • 플레이어
 • 이적기록
 • 유니폼 플레이어 국적 포지션 생년월일 Value
이적기록 
선수IN
시간 플레이어 이적료 포지션 From Type
선수OUT
시간 플레이어 이적료 포지션 To Type
2016-02-17 Michael Olunga 공격수 유르고르덴 IF 완전 소유
순위 플레이어 국적 총 골인수 득점/승 득점/무 득점/패 옐로우 카드 레드카드

2017시즌INT CF순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 6 2 4 2.00 0.67 6 770
  홈성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 3 2 1 1.50 1.00 3 0
  원정성적 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 0 3 3.00 0.00 3 0

2016시즌CAF CL순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 2 0 0 2 0% 0% 100% 1 3 -2 0.50 1.50 0 48
  홈성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 2 -1 1.00 2.00 0 0
  원정성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 1 -1 0.00 1.00 0 0

2015시즌CAF CL순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 1 0 3 25% 0% 75% 3 5 -2 0.75 1.25 3 39
  홈성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 1 0 0.50 0.50 3 35
  원정성적 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 4 -2 1.00 2.00 0 43

2014시즌CAF CL순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 1 0 3 25% 0% 75% 3 9 -6 0.75 2.25 3 45
  홈성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 3 3 0 1.50 1.50 3 38
  원정성적 2 0 0 2 0% 0% 100% 0 6 -6 0.00 3.00 0 0

2013시즌CAF Cup순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 4 1 2 1 25% 50% 25% 5 3 2 1.25 0.75 5 27
  홈성적 2 0 2 0 0% 100% 0% 0 0 0 0.00 0.00 2 36
  원정성적 2 1 0 1 50% 0% 50% 5 3 2 2.50 1.50 3 11

2012시즌CAF Cup순위

 • 경기 승률 무률 패률 득점 실점 Net 평균득 평균실 승점 순위
  총성적 3 0 0 3 0% 0% 100% 0 5 -5 0.00 1.67 0 0
  홈성적 2 0 0 2 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 1.00 0 0
  원정성적 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 3 -3 0.00 3.00 0 0

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2017-07-14 04:47